svg+xml;charset=utf 3 stripes
svg+xml;charset=utf 3 stripes
svg+xml;charset=utf 3 stripes
svg+xml;charset=utf 3 stripes
svg+xml;charset=utf 3 stripes
svg+xml;charset=utf 3 stripes