svg+xml;charset=utf 3 Streifen
svg+xml;charset=utf 3 Streifen
svg+xml;charset=utf 3 Streifen
svg+xml;charset=utf 3 Streifen
svg+xml;charset=utf 3 Streifen
svg+xml;charset=utf 3 Streifen